De Organisatie

copy-cropped-PPG_logo_CMYK10.jpg

Primi aki pa Papiamento

Wie werken er allemaal bij het OM en wat doen zij? Hieronder een overzicht van de verschillende functies binnen het Openbaar Ministerie Aruba.

De procureur-generaal
De procureur-generaal is het hoofd van het Openbaar Ministerie. Hij of zij ziet toe op de opsporingsactiviteiten en andere justitiële taken van het Korps Politie Aruba. Ook treedt de procureur-generaal op als gemachtigde van het land Aruba in civiele zaken waarbij het Openbaar Ministerie betrokken is. Bovendien is de procureur-generaal de adviseur van de Minister van Justitie bij strafrechtelijke aangelegenheden.

De advocaat-generaal
Zoals hieronder zal worden uitgelegd, vertegenwoordigen de officieren van justitie het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Als de veroordeelde of de Officier van Justitie het niet eens is met het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, kunnen zij hoger beroep aantekenen. De hele zaak wordt dan door een hogere rechter opnieuw bekeken. In hoger beroep is het niet de officier van justitie, maar de advocaat-generaal die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt. Hij of zij behandelt namens het OM alle hoger beroepszaken. Ook in andere aangelegenheden heeft de advocaat-generaal een vertegenwoordigende rol, zoals bij beëdigingen en in commissies.

De Beleidsafdeling
De afdeling bestaat uit een drietal juristen en ondersteunt de advocaat-generaal en de procureur-generaal bij de uitvoering van hun taken. De beleidsafdeling bereidt hoger beroepszaken voor en schrijft adviezen over strafrechtelijke aangelegenheden zoals strafoverdrachten, gratie-verzoeken, uitleveringen, wetgeving, internationale rechtshulp en justitiële samenwerking met de andere delen van het Koninkrijk.

De hoofdofficier en officieren van justitie
De officieren van justitie sturen het opsporings- en vervolgingsproces. Zij doen dit onder leiding van de hoofdofficier van justitie. Onder opsporing wordt verstaan: het aan de dag brengen van de waarheid in strafzaken; onder vervolging wordt verstaan: het aanbrengen van strafzaken bij de rechter. De officieren van justitie werken intensief samen met de politie, geven aanwijzingen met betrekking tot opsporingsonderzoeken en zorgen ervoor dat onderzoeken juridisch correct verlopen. Zij worden betrokken bij het in verzekering stellen van personen en maken afspraken met de politie over het te volgen opsporingsbeleid. Ook zorgen zij ervoor dat internationale rechtshulpverzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast verrichten zij nog een aantal andere (veelal wettelijk vastgelegde) taken, zoals het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging van alternatieve straffen en vervangende hechtenis. Bij het Openbaar Ministerie werken 6 officieren van justitie onder leiding van de hoofdofficier van justitie. Iedere officier van justitie heeft zijn eigen portefeuille.

De juridisch medewerkers
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van de hoofdofficier en officieren van justitie. De juridisch medewerkers bereiden de zaken voor die in eerste aanleg worden behandeld. Zij onderhouden nauw contact met de politie en andere opsporingsinstanties en zien erop toe dat de opsporing verloopt volgens de wettelijke voorschriften. Binnen de afdeling werken vijf juridisch medewerkers.

Executie en Justitiële documentatie
Volgens de wet is het Openbaar Ministerie belast met de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen die door de rechter zijn genomen. Deze taak is ondergebracht bij de afdeling Executie, die erop toeziet dat een  veroordeelde zijn gevangenisstraf uitzit en dat geldboetes, die door de rechter zijn opgelegd, worden geïnd. Daarnaast zorgt de afdeling ook voor het innen van geldbedragen die in het kader van een transactie of voorwaardelijk sepot zijn vastgesteld. Verder zijn alle werkzaamheden die verricht worden in het kader van de publieksbalie bij deze afdeling ondergebracht.
De afdeling justitiële documentatie houdt daarnaast de strafregisters bij. In dit register wordt het strafverleden van personen opgetekend. Bij deze afdeling kan men een de Verklaring Omtrent het Gedrag (‘VOG’) aanvragen, waarna op basis van de strafregisters wordt bepaald of de VOG zal worden uitgegeven.

Voorlichting en Communicatie
Het Openbaar Ministerie heeft vergaande bevoegdheden. Dit schept de verantwoordelijkheid om burgers actief te informeren over de strafrechtspleging, de taakstelling van het OM en de wijze waarop het OM deze taken uitvoert.

De afdeling Voorlichting en Communicatie draagt hieraan bij door te fungeren als eerste aanspreekpunt voor de media en persberichten en persconferenties te verzorgen. Ook met behulp van publieksbrochures, deze website en andere voorlichtingsmaterialen worden burgers, maar ook de diensten waarmee het Openbaar Ministerie samenwerkt, geïnformeerd.