De boeteprocedure

boeteprimi aki pa Papiamento

Hieronder zal kort worden ingegaan op een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot de procedures en termijnen die gebonden zijn aan het betalen van een boete.

– Ik heb een boete gekregen, wat nu?
– Ik ben het niet eens met de boete, kan ik daartegen bezwaar maken?
– De rechter heeft mijn boete bepaald, moet ik nu meteen betalen?
– Ik heb mijn boete niet op tijd betaald, wat nu?
– Ik heb een boete gekregen maar ben inmiddels verhuisd.

  • Ik heb een boete gekregen, wat nu?

Als u een boete heeft gekregen, heeft u:

1) direct een papiertje meegekregen (een zogeheten “oproepings-proces-verbaal” of “OPV”), of
2) een mondelinge mededeling van de agent meegekregen dat u binnenkort een boete zal ontvangen.

In het eerste geval stuurt het OM u via de post een zogeheten ‘Kennisgeving schikkingsvoorstel’, waarin een boetebedrag is opgenomen. Op het papiertje dat u van de agent heeft meegekregen, staat een zittingsdatum en -tijdstip. U kunt tot twee dagen voor deze zittingsdatum uw boete betalen.
In het tweede geval zult u op enig moment een brief met de titel “kennisgeving schikkingsvoorstel” binnenkrijgen waarin u wordt geïnformeerd over de hoogte van het boetebedrag en de uiterste betaaldatum. U heeft tot deze uiterste betaaldatum de tijd om uw boete te betalen.
Wilt u uw boete betalen, dan kunt u terecht bij de balie van het Openbaar Ministerie. Het adres is Havenstraat 2 in Oranjestad en de openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag, van 08.00u tot 11.30u en van 13.00u tot 15.30u.

  • Ik ben het niet eens met de boete, kan ik daartegen bezwaar maken?

Ja, dat kan. Ook hier wordt weer onderscheid gemaakt tussen 2 situaties:
1) Als u een OPV (zie hierboven) heeft ontvangen en het niet met de boete eens bent, dan kunt u op de datum die op uw OPV staat voor de rechter de boete aanvechten. Het is van belang om te weten dat in dat geval het Openbaar Ministerie tegenover u in de rechtszaal zal staan en een hogere boete zal eisen. De hoogte van die eis kunt u terugvinden in de tabel onder het kopje “Overzicht van Boetes”.
2) Als u een kennisgeving schikkingsvoorstel (zie hierboven) heeft ontvangen en het niet met de boete eens bent, krijgt u na het verstrijken van de betalingstermijn een dagvaarding toegestuurd. Een dagvaarding is een brief van de Officier van Justitie waarin staat omschreven waarvan u wordt verdacht. Ook staat daarin een datum waarop u voor de rechter moet verschijnen. U kunt tot twee dagen voor die datum alsnog uw boete betalen of ervoor kiezen om in de rechtszaal de eis van het Openbaar Ministerie af te wachten.

In beide gevallen zal uiteindelijk de rechter bepalen welk bedrag u zult moeten betalen. De rechter kan daarbij dus kiezen om u een hoger of lager bedrag te laten betalen dan het bedrag op uw OPV of Kennisgeving. De rechter kan hierbij de eis van het Openbaar Ministerie volgen, maar dit is hij niet verplicht. Naast een geldbedrag zal de rechter ook de zogeheten vervangende hechtenis bepalen. Dit is de gevangenisstraf die u zult moeten uitzitten wanneer u de door de rechter bepaalde boete niet betaalt.

  • De rechter heeft mijn boete bepaald, moet ik nu meteen betalen?

Nee, dat hoeft niet direct. Als u het nog steeds niet eens bent met uw boete, dan kunt u hoger beroep aantekenen. Dit betekent dat uw gehele zaak opnieuw door een hogere rechter zal worden bekeken. U heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen. Het is belangrijk om te weten dat u in hoger beroep kans maakt op een hogere straf en dat het een nieuwe procedure is, die ook nieuwe kosten met zich meebrengt. Het is daarom verstandig om met uw advocaat te overleggen of hoger beroep een goede keuze is.
Als u niet in hoger beroep gaat, zult u een Kennisgeving Geldboete ontvangen. Op deze kennisgeving staat het bedrag dat u moet betalen en een uiterste betaaldatum. U dient voor die tijd te betalen.
Mocht u niet bij de uitspraak van de rechter aanwezig zijn geweest, dan kunt u verzet tegen deze uitspraak aantekenen.

  • Ik heb mijn boete niet op tijd betaald, wat nu?

Hier kan onderscheid worden gemaakt tussen drie situaties:
1) U heeft een schriftelijke boete gekregen van een agent (een OPV, zie hierboven). Als u niet uiterlijk twee dagen voor de vermelde zittingsdatum heeft betaald, zult u voor de rechter moeten verschijnen. De rechter zal dan de zaak bekijken en u mogelijk een hogere boete opleggen.

2) U heeft op straat een mondelinge mededeling gekregen en vervolgens een schriftelijke kennisgeving schikkingsvoorstel ontvangen. Als u niet voor de uiterlijke betaaldatum betaalt, ontvangt u een dagvaarding waarin u wordt opgeroepen om op een bepaalde dag en tijdstip voor de rechter te verschijnen. U heeft dan alsnog de mogelijkheid om tot twee dagen voor de zittingsdatum uw boete te betalen. Doet u dat niet, dan zal de rechter de zaak bekijken en u mogelijk een hogere boete opleggen.

3) De rechter heeft uw zaak beoordeeld en u heeft een kennisgeving geldboete ontvangen. Als u niet voor de betalingstermijn betaalt, ontvangt u een aanmaning en wordt de boete verhoogd. Betaalt u de verhoogde boete vervolgens ook niet op tijd, dan wordt uw boete na een tweede aanmaning nogmaals verhoogd. Betaalt u ook na deze verhoging niet op tijd, dan zal het Cuerpo Especial Aruba (CEA) worden ingeschakeld. U zult dan thuis worden opgehaald en de mogelijkheid worden geboden om alsnog te betalen. Betaalt u niet, dan zult u de vervangende hechtenis (zie hierboven) moeten uitzitten.

  • Ik heb een boete gekregen maar ben inmiddels verhuisd.

Op het moment dat u een boete krijgt, moet u een adres opgeven. Dit adres wordt gebruikt voor alle belangrijke kennisgevingen en aanmaningen. Als u tussentijds verhuist, is het van groot belang dat u dit doorgeeft aan het Openbaar Ministerie, zodat u op de hoogte kan worden gehouden. Ook moet u bij iedere verhuizing dit doorgeven aan de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (“Censo”), omdat de adressen die bij Censo staan ingeschreven worden gebruikt door onze deurwaarders bij het overhandigen van dagvaardingen. Het is dus uw eigen verantwoordelijkheid om een adreswijziging door te geven.

  • Gelden er strengere boetes tijdens carnaval?

Ja, sinds enkele jaren treden de politie en het  Openbaar Ministerie harder op tegen personen die het carnavalsfeest aangrijpen om de openbare orde te verstoren en om de veiligheid op straat te bedreigen. Er gelden dan ook hogere boetes en hogere eisen bij de rechter.