Witwassen

witwassenPrimi aki pa Papiamento

Op Aruba is inmiddels alle regelgeving gerealiseerd rond de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogens, het toezicht op geldtransactiebedrijven,  de meldplicht op in- en uitvoer van contant geld, strafbaarstelling terrorisme en terrorismefinanciering, anti-witwasmaatregelen en bestrijding deelneming aan criminele organisaties. Zowel vanwege het belang van het ontnemen van dergelijke vermogens zelf, als ook ter uitvoering van de verplichtingen van Aruba in het kader van de Financial Action Task Force (FATF) zullen de wettelijke mogelijkheden gebruikt worden.
In nauwe samenwerking met de fiscus zullen criminele vermogens worden aangepakt. Om de maatregelen effectiever te maken zullen indien mogelijk ook woonhuizen in beslag worden genomen en openbaar worden verkocht. In nauwe samenwerking met de Centrale Bank Aruba zal worden toegezien op de handhaving van de integriteit van het Arubaanse financiële stelsel. Voorts zullen handhavingsprojecten worden uitgevoerd onder meer op pandjeshuizen, onroerend goed en projectontwikkeling. De doormeldingen van het MOT-bureau zullen zo mogelijk leiden tot een financieel opsporingsonderzoek. Er is een aanvang gemaakt met een nieuwe aanpak van witwassen; het gaat om het onttrekken van onverklaarbare vermogensbestanddelen op basis van verkregen informatie van de fiscus en andere ketenpartners.
De aanpak van fiscale fraude zal verder worden geïntensiveerd in samenwerking met het FIOT van de belastingdienst.