Milieu en vuilstorten

dumpPrimi aki pa Papiamento

In een land als Aruba, sterk afhankelijk van toerisme,  is een actief en adequaat milieubeleid essentieel. Door de ministerraad is een nieuw beleid rond illegale stort ontwikkeld en het Openbaar Ministerie is belast met de coördinatie van de handhaving van dit nieuwe beleid. De Hoofdofficier zit het coördinatieteam voor, waarin alle ketenpartners participeren. In 2012 is een Handhavingsplan Milieu opgesteld en de uitvoering ter hand genomen. Op korte termijn zal de Landsverordening Milieubeheer van kracht worden. De handhaving van de bepalingen van de Landsverordening zal gezamenlijke aandacht van alle ketenpartners eisen.