Jeugdcriminaliteit

Primi aki pa Papiamento

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het Openbaar Ministerie participeert in het integraal jeugdbeleid van het ministerie van Justitie en in het nieuwe beleid Veilige School. Jonge first offenders, die lichte strafbare feiten plegen, worden voor een TOM-zitting opgeroepen en het beleid is erop gericht hen te laten begeleiden door de reclassering.
In geval van zwaardere strafbare feiten wordt een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de reclassering. Het plan van aanpak richt zich op alle relevante factoren, die van invloed zijn op het strafbare handelen van de minderjarige verdachte, zoals schoolverzuim, schooluitval, werkloosheid, relatie met ouders, ed. De reclassering begeleidt de minderjarige verdachte; het niet-naleven van het plan van aanpak leidt tot het opheffen van de schorsing van de voorlopige hechtenis.
Binnen Aruba dient een Persoonsgerichte Aanpak (PGA) lijst met de jeugdige veelplegers te worden opgesteld, die door de ketenpartners wordt gebruikt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak.